Technisch beheer

Doelstellingen

Als doelstellingen van het technisch beheer gelden:

 • het in stand houden van het gemeenschappelijk patrimonium;
 • het op elk ogenblik bedrijfsklaar houden van de technische installaties;
 • het herstellen van occasionele defecten;
 • het uitbaten van de technische installaties (hoofdzakelijk voor gemeenschappelijk gebruik);
 • onderhandelingen voeren met de bouwheer omtrent de eventuele noodwendige afwerking en of verbeteringen van de gemeenschappelijke delen van de residentie inzake de tienjarige aansprakelijkheid van de bouwheer.
 • de voorlopige en definitieve oplevering bijwonen en de raad van mede-eigendom adviseren omtrent de nog uit te voeren werken.
 • in de tijd: verbeteren van het gebouw en of de installaties; en uiteindelijk na verloop van tijd het renoveren, aanpassen aan nieuwe technieken en het terug in goede staat van werking en gebruik brengen, opdat zowel de investerings- als de huurwaarde wordt behouden.

Taakverdeling

De bewoners moeten bij allerlei werkzaamheden hun medewerking verlenen op eenvoudig verzoek, o.a. door toegang te verlenen tot hun private ruimten of door het dagelijks toezicht op de installaties waaromtrent alle onregelmatigheden moeten gemeld worden aan de beheers instanties.

De syndicus heeft terzake een aantal permanente opdrachten:

 • de bevoorrading, het onderhoud van de gemeenschappelijke delen en de dienst huisvuil, de opdrachtgeving aan leveranciers en onderhoudsfirma's gebeurt via hem;
 • hij verzamelt alle informatie via de rapportering van leveranciers en aannemers, via mededelingen van mede-eigenaars en bewoners en via zijn eigen periodieke controles;
 • door de informatie moet de syndicus in staat zijn ten aanzien van de raad van mede-eigendom en de algemene vergadering initiatieven te nemen, voorstellen uit te werken en tijdig maatregelen te nemen om het in stand en bedrijfsklaar houden van het gebouw, in optimale omstandigheden waar te maken.

De syndicus is echter, in alle gevallen en in om het even welke omstandigheid, slechts bevoegd leveringen en werken te bestellen, indien deze dringend en noodzakelijk zijn met betrekking tot de gemeenschappelijke delen.

De syndicus zal steeds alle wettelijke bepalingen naleven. Bij tegenstrijdige opdracht van de algemene vergadering, primeren de wettelijke bepalingen en zal de syndicus zich desgevallend onthouden.

Middelen

Deze kunnen onderverdeeld worden in volgende groepen:

 • aannemingen;
 • verbruiksproducten;
 • studiebureaus;
 • controleorganismen e.a. die, voor zover als nodig, hierna verder worden gespecificeerd in hun toepassingsmodaliteiten.

Inzake het afsluiten van contracten, namens en voor rekening van de vereniging, wordt verwezen naar de volmachten die terzake aan de syndicus worden verleend.

De syndicus zal slechts aannemingen toevertrouwen tegen een forfaitaire prijs, tenzij hiervan uitdrukkelijk moet worden afgeweken wegens de aard van de werken.

Werken in regie gelden enkel voor depannages. Dit zijn werken waarbij - minstens voorlopig - de installatie opnieuw in werking wordt gesteld. Een depannage kan gebeuren met een voorlopig resultaat en aan uitvoeringsvoorwaarden buiten "de regels van het vak". Kostprijs en kwaliteit zijn geen determinerende factoren. De depannage moet gevolgd worden door een definitieve herstelling.

De syndicus mag steeds de hulp van experten inroepen. Hij mag dit doen namens de vereniging.

Ons ereloon

De vergoeding voor het waarnemen van het syndicschap, overeenkomstig de prestaties zoals hierboven vermeld zijn gekoppeld aan de index van de consumptieprijzen. Contacteer ons voor de actuele prijzen.

Contractduur

Extra prestaties of diensten die niet in het gewone syndicschap zijn inbegrepen geven aanleiding tot vacatiegelden of bijzondere erelonen.

Deze vergoedingen zullen door de syndicus aangerekend worden, rekening houdend met het belang van het dienstbetoon, het werk dat ze meebrengen en de aansprakelijkheid en/of verantwoordelijkheid die er kan uit voortvloeien en zullen steeds op voorhand besproken en goedgekeurd worden hetzij op de jaarlijkse algemene vergadering van de mede-eigenaars hetzij bij bijzondere vergadering van de raad van mede-eigendom.

Het opstarten valt onder de gewone prestaties en wordt NIET afzonderlijk gefactureerd.